Upravit stránku

V obytných domech se můžeme setkat s práškovým, CO2, vodním nebo pěnovým PHP. Aby byla provedena kontrola, a údržba těchto PHP správně, je nutné zvolit technika, který je oprávněnou osobou a má platné osvědčení. Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutné provádět vždy po roce kontrolu a údržbu u všech PHP oprávněnou osobou – revizním technikem.

Revizní technik na základě provedené revize označí hasicí přístroj kontrolním štítkem a opatří spouštěcí armatury plombou, poté vydá protokol o provedené revizní zkoušce. PHP podléhají i periodické zkoušce (tlaková zkouška nádoby), která se provádí v následujících intervalech:

  • Vodní a pěnový PHP jednou za 3 roky
  • Ostatní PHP jednou za 5 let

PHP mají omezenou dobu životnosti, po kterou mohou být používány. Pokud dojde k překročení doby životnosti, která je stanovena na 20 let je nutné PHP vyřadit. Výjimkou v tomto intervalu je CO2 PHP, který se vyřazuje po 40 letech.

Pokud chcete zajistit revize PHP od našich odborníků nebo zpracovat cenovou nabídku neváhejte nás kontaktovat.

Nahoru