Upravit stránku

To je možné díky zavedení systému HACCP (Hazard Analysis and Crtitical Control Points) neboli Systém analýzy a stanovení kritických kontrolních bodů. Jedná se o nástroj preventivních opatření, která slouží k zajištění kvality a zdravotní nezávadnosti potravin od prvovýroby až po jejich distribuci, a to především určením kritických bodů a jejich hodnot v jednotlivých krocích technologického postupu, které o zdravotní nezávadnosti finálního výrobku rozhodují.

Zavedení systému HACCP je dáno legislativou - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, Vyhláškou č. 137/2004 Sb. a její novelou, a je povinností každého výrobce potravin, stejně jako podniků, které nějakým způsobem do potravinového řetězce vstupují (dopravci, obalový materiál, stravovací zařízení a další). Kontrolu dodržování tohoto systému mají na starosti příslušné hygienické stanice.

Každý podnik, který má zaveden systém HACCP, by měl pro zkvalitnění svých služeb a zajištění správné hygienické praxe alespoň 1krát za rok k sobě na kontrolu pozvat interního auditora HACCP. Jedná se o osobu, která není za vytvořený systém kritických bodů v daném podniku přímo odpovědna. Auditor HACCP provede nezávislé hodnocení úrovně systému kritických bodů, zkontroluje dokumentaci. Na základě hodnocení auditor HACCP vypracuje písemný záznam o zjištěných nedostatcích a následných opatřeních. Tento záznam by měl podniku posloužit jako podklad pro zlepšení kvality služeb a pro následnou certifikaci, která osvědčí, že je systém kritických bodů (HACCP) funkční a je v souladu s požadavky na systém.

Podniky, jež se byť jen okrajově věnují potravinám, by měly mít zavedený, řádně vedený, funkční a aktuální systémem HACCP. Mnozí to nepovažují za nutnost, avšak pouze při splnění daných podmínek ochráníte sebe i své zákazníky. Potřebujete-li při plnění těchto podmínek pomoci, neváhejte kontaktovat našeho interního auditora HACCP.

Nahoru